/Cat

Al gener de l’any 2020 celebràrem, per segon any consecutiu, les Jornades d’Experiències Docents a la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta trobada la férem un mes i mig abans del confinament causat per la COVID-19 i del canvi de model educatiu universitari que se’n derivà, envers una formació en línia durant aquest període.

La participació dels docents en aquestes jornades va ser pública i oberta, gràcies a una convocatòria que havíem publicat unes quantes setmanes abans. Hi participaren tots els docents que feia unes setmanes s’havien apuntat al projecte mitjançant una convocatòria pública.

S’hi varen postular professors de la Universitat de les Illes Balears. Varen proposar compartir metodologies innovadores per aconseguir formar més bé els nostres estudiants. Tots hi varen participar exposant públicament els seus casos.

Això a banda, després d’aquestes jornades, amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, a través de la seva Convocatòria d’Ajuts al Fons de Cooperació Universitària 2020, hem pogut treure a la llum aquest llibre, que recull tot el que s’exposà en les nostres II Jornades.

Passat el temps, ara, en ple procés de coordinació d’aquesta obra, podem contrastar que tot el que s’exposà en les jornades ho hem pogut extrapolar amb efectivitat als nous llenguatges i formats acadèmics derivats de la pandèmia COVID-19. Sense la base sòlida i l’experiència d’aquests docents, no hauria estat possible de cap manera.

L’objectiu d’aquesta obra és posar a la vostra disposició, compartir els coneixements i les estratègies dels docents que es varen presentar a la convocatòria.

El que aprenem amb aquesta obra és a conèixer els conceptes, descobrir com es fa i saber més coses dels seus autors. Ells són només una petita representació dels docents de la Universitat de les Illes Balears que aposten, treballen i projecten les seves recerques per oferir la millor formació possible als nostres estudiants.

És una producció transmèdia: hi podeu llegir les experiències docents; aprofundir-hi mitjançant una entrevista en format de podcast; veure-hi les metodologies gràcies al vídeo de presentació, i conèixer-los a través de les fotografies en les quals apareixen amb els objectes que defineixen la seva metodologia docent.

*El curs passat organitzàrem la primera edició d’aquestes jornades. Les pot consultar en aquest web.

*Aquestes jornades varen ser organitzades pel Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia i pel Vicerectorat de Docència. Els serveis més involucrats en la seva realització són el Servei de Campus Digital, l’Oficina de Suport a la Docència i el Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB.

Autoretrat d’experiències docents

Rector

Un dels eixos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) quant a qualitat docent és que l’estudiant assoleixi els objectius marcats en els plans d’estudi de cada grau; en particular, les competències i habilitats previstes.

Fa dues edicions que celebram les Jornades d’Experiències Docents a la Universitat i cada vegada he pogut constatar la dedicació i actualització constant dels docents que hi han participat.

Experiències d’estratègies docents que empren, o no, eines digitals. Plantejaments que projecten resultats pensant, primer, en continguts i després, en suports. Desenvolupaments que tenen l’ajuda dels serveis de la UIB que en faciliten la realització. Acompanyaments a docents que fan que els estudiants obtinguin bons resultats.

En temps en què el terme «transformació digital» ocupa la primera línia, observ el suport que la UIB facilita als professors i he de reconèixer que encara és superior la seva iniciativa per projectar estratègies i metodologies que promoguin en els estudiants l’interès per saber més, per construir la seva transformació com a persones en ple procés de construcció del seu futur personal i professional.

Tot això representa un cicle de 360º en la docència, que, des de l’escolta activa, la recerca i la docència, aconsegueix que la formació superior que promovem millori cada curs que passa. Aquest cicle es va intuir ja en el treball que presentaren una sèrie de companys, docents de la nostra universitat, en aquestes jornades del gener d’enguany.

No són els únics docents que innoven i aporten sabers nous a la Universitat de les Illes Balears, sinó que en tenim molts més i els esperam en pròximes edicions, tant d’aquestes trobades com de la futura edició d’un recull com aquest.

Llorenç Huguet Rotger

Rector de la Universitat de les Illes Balears

/Esp

En enero del año 2020 celebramos por segundo año consecutivo las Jornadas de Experiencias Docentes en la Universitat de les Illes Balears.

Este encuentro se produjo un mes y medio antes del confinamiento debido al COVID-19 y su consecuente cambio de modelo educativo universitario hacia una formación de carácter online durante este periodo.

La participación por parte de los docentes en estas jornadas

fue de carácter pública y abierta gracias a una convocatoria lanzada unas semanas antes. La participación estaba abierta a todos los docentes que semanas antes se unieron al proyecto mediante una convocatoria de carácter público.

Se postularon una serie de profesores y profesoras de la Universitat de les Illes Balears. Propusieron compartir metodologías innovadoras que buscan lograr una mejor formación de nuestros estudiantes. Todos y todas participaron exponiendo públicamente sus casos.

Por otra parte, tras estas jornadas, contamos con el apoyo del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca a través de su “Convocatòria d’ajuts al fons de cooperació universitària 2020” para realizar el libro que ahora tienes ante ti y que se centra en lo expuesto en nuestras II Jornadas.

Pasado el tiempo, ahora en pleno proceso de coordinación de esta obra, se puede contrastar que todo lo expuesto durante estas jornadas se ha podido extrapolar con efectividad a los nuevos lenguajes y formatos académicos derivados de la pandemia de la Covid-19. Sin la base, sólida, y la experiencia de estos docentes, nunca habría sido posible.

El objetivo de esta obra es poner a tu disposición, compartir el conocimiento y las estrategias de los docentes que se presentaron a esta convocatoria.

Lo que aprendemos a través de este libro es conocer los conceptos, descubrir cómo se hace y saber más sobre sus autores. Ellos son sólo una pequeña representación de los docentes de la Universitat de les Illes Balears que apuestan, trabajan y proyectan sus investigaciones para lograr la mejor formación posible de nuestros estudiantes.

Se trata de una producción de carácter transmedia: puedes leer las experiencias docentes, ahondar más en ellas mediante una entrevista en formato podcast, visualizar las metodologías gracias al vídeo de presentación y conocer a cada uno de ellos a través de las fotografías en las que aparecen acompañados de los objetos que definen su metodología docente.

*El curso anterior celebramos la primera edición de estas Jornadas. Se pueden consultar desde esta web.

*Estas jornadas fueron organizadas desde el Vicerrectorado de Campus Digital y Transmedia y el Vicerrectorado de Docencia. Los servicios más involucrados en su realización son el Servicio de Campus Digital, la Oficina de Soporte a la Docencia y el Servicio de Recursos Audiovisuales de la UIB.

Autorretrato de experiencias docentes

Rector

Uno de los ejes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en cuanto a calidad docente se refiere, es que el estudiante logre los objetivos marcados en los planes de estudio de cada grado; en particular, las competencias y habilidades previstas.

Hace dos ediciones que se vienen celebrando las Jornadas de Experiencias Docentes en nuestra universidad y en ambas he podido constatar la dedicación y actualización constante de nuestros docentes que en ellas han participado.

Experiencias en estrategias docentes que emplean, o no, herramientas digitales. Planteamientos que proyectan resultados pensando primero en contenidos y luego en soportes. Desarrollos que cuentan con el apoyo de servicios de la UIB que facilitan su realización. Acompañamientos a docentes que generan buenos resultados en los estudiantes.

En tiempos en los que el concepto «transformación digital» acapara la primera línea, observo el apoyo que la UIB facilita a nuestros profesores y he de reconocer que aún es mayor su propia iniciativa por proyectar estrategias y metodologías que promuevan en los estudiantes su interés por saber más, por construir su propia transformación como personas en pleno proceso de construcción de su futuro personal y profesional.

Todo ello representa un ciclo en 360º en la docencia que, desde la escucha activa, la investigación y la docencia, logran que la formación superior que promovemos mejore curso a curso. Este ciclo se vislumbró en el trabajo de una serie de compañeras y compañeros, docentes de nuestra universidad, presentados en estas últimas Jornadas celebradas el pasado mes de enero.

No son los únicos docentes que innovan y aportan en la Universitat de les Illes Balears, hay muchos más a los que esperamos en próximas ediciones tanto de estos encuentros como de una futura edición de este libro.

Llorenç Huguet Rotger

Rector de la Universitat de les Illes Balears

/Eng

In January 2020, we held the second edition of the Teaching Experiences Conference at the University of the Balearic Islands.

The event took place six weeks before the COVID-19 lockdown and its knock-on effects for university teaching, shifting towards online-based training throughout the period.

An open public call was launched a few weeks prior to invite all interested teachers and lecturers to take part.

A group of lecturers from the University of the Balearic Islands signed up to propose sharing their innovative methodologies aimed at improving training for our students. All of them presented their approaches in public.

After the conference, we received support from the Department of Culture, Heritage and Language Policy at the Island Council of Majorca through its ‘Call for Grants from the University Cooperation Fund 2020‘ to produce the book you are now reading, which focuses on what was seen and heard at the 2nd Conference.

With time having passed, and the publication now ready, we can see how the ideas presented at the conference have effectively served as a basis for the new and necessary academic languages and approaches arising from the Covid-19 pandemic. This would never have been possible without the solid grounding and experience of our lecturers.

This book aims to share the knowledge and strategies of those who signed up to the call. It lays out concepts, describes how they are implemented and provides more information about the authors and creators. They are but a small representative group from all the lecturers at the University of the Balearic Islands who commit to, work on and spread their research in order to offer the best possible education for our students.

Moreover, this transmedia production means you can read the teaching experiences, delve into them further through podcast interviews, view the methodologies in the presentation video and get to know each lecturer through photographs where they appear alongside the tools explaining their teaching methodology.

*The 1st edition of the conference was held in the previous academic year. It can be viewed at the following link.

*The conferences were organised by the Offices of the Pro-Vice Chancellors for Digital Campus and Transmedia Projects; and for Teaching. The following UIB services and offices were also closely involved in their production: Campus Digital, Teaching Support and Audiovisuals.

A portrait of teaching experiences

Vice chancellor

One of the backbones of teaching quality at the University of the Balearic Islands (UIB) is for students to achieve the objectives set in the course guides for each degree programme; specifically, the planned skills and abilities.

At both editions of the Teaching Experiences Conference at the university, I have been able to see the dedication and constant innovation of our lecturers: experiences in teaching strategies that may or may not include use digital tools; approaches that anticipate results, looking first at content and then at support media; developments that benefit from the support of UIB services in their production; and backing for lecturers who see solid results from students.

At a time when the idea of ‘digital transformation’ is in the spotlight, I see the support the UIB provides to our lecturers and must admit the breadth of their own initiative in putting forward strategies and methodologies that inspire students to know more and implement their own transformation as individuals, constructing a personal and professional future for themselves.

All this represents a complete turnaround in teaching that through active listening, research and lectures ensures that the higher education we provide improves year-on-year. This was evident from the work of our lecturer colleagues at the university who presented their approaches at the last conference in January.

They are not the only lecturers who innovate and create value for the University of the Balearic Islands—there are many more we hope to see at future editions, both of the conference itself and in future publications.

Llorenç Huguet Rotger

Vice-Chancellor of the University of the Balearic Islands