Sortir de la zona de confort i cercar nous llenguatges d’ensenyament

Salir de la zona de confort y buscar nuevos lenguajes de enseñanza

El poder de les imatges

El poder de las imágenes

Personatges de ficció per ajudar a entendre la realitat

Personajes de ficción para ayudar a entender la realidad

Tria la manera com vols aprovar l’assignatura

Escoge cómo quieres aprobar la asignatura

L’educació en un tauler virtual

La educación en un tablero virtual

Fa molt de temps, en una universitat molt i molt llunyana…

Hace mucho tiempo, en una universidad muy muy lejana…

Les xarxes socials com a inspiració per aprendre anglès

Las redes sociales como inspiración para aprender inglés

Treure partit d’allò que és extraordinari

Sacar partido a lo extraordinario

La satisfacció de la feina ben feta

La satisfacción por el trabajo bien hecho

Un sistema en tres nivells: llegir, analitzar, recapitular

Un sistema en tres niveles: leer, analizar, recapitular

TFG: el darrer esglaó universitari

TFG: el último escalón universitario

La curiositat no va matar el moix, sinó que li va donar set vides

La curiosidad no mató al gato, le dio siete vidas

Aprendre a parlar en públic i a treballar en grup a la classe de Farmacologia

Aprender a hablar en público y a trabajar en grupo en la clase de Farmacología

La dificultat d’enderrocar creences

La dificultad de derribar creencias

Aprenentatge col·laboratiu

Aprendizaje colaborativo

La passió com a motor per impartir docència

La pasión como motor para impartir docencia

Fisioteràpia i teleconsulta, un binomi possible

Fisioterapia y teleconsulta, un binomio posible